Ludzie przyjaźni naturze

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.


Zadania obrony cywilnej :

- planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,

- wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,

- przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,

- gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,

- wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,

- systematyczne szkolenie w zakresie OC: kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej, kadry kierowniczej zakładów pracy i dyrektorów szkół, formacji OC, załogi zakładów pracy oraz pracowników szkół, ludności w ramach powszechnej samoobrony,

- współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków (Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują właściwi terenowo szefowie OC),

- organizowanie ewakuacji ludności, zaciemniania i wygaszania oświetlenia,

- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,

- organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

- prowadzenie likwidacji skażeń,

- pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

- pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

- udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

DATA PUBLIKACJI: 2011-12-19 12:41 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj