Ludzie przyjaźni naturze

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia

Zdjęcie nr: 68378

aaa.jpg

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.02.2020 – 30.04.2021
realizuje projekt:

„NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 100 osób (50Ki50M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego lub monieckiego, prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 27 z nich do IV2021r.

Projekt skierowany jest  do osób pracujących tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego lub monieckiego w wieku 15-29 lat.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 40% grupy docelowej)
 2. osoby pochodzące z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze tj. Augustów, Grajewo, Suwałki min. 20% grupy docelowej

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realizacji IPD (100 osób)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (100 osób)
 • warsztat kreowania wizerunku (8 godz./ grupa) (100 osób)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę) (opcjonalnie dla 40 osób)
 • szkolenia zawodowe (śr. 50 - 120 godz.) (100osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 100 osobom zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 27 osób pracujących poprawi warunki zatrudnienia

Całkowita wartość projektu wynosi 585 651,25 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 493 586,87 zł.

 

DATA PUBLIKACJI: 2021-01-13 13:04 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Nowy wóz strażacki dla OSP Boczki - Świdrowo
paź 14, 2020
Czytaj więcej
II Ogłoszenie o przetargu
gru 22, 2020
Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej
paź 14, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Panda
gru 16, 2020
Czytaj więcej