Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 19 sierpnia 2019
Imieniny: Bolsława i Juliana
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 24 maja b.r. /piątek/ na godzinę 12⁰⁰ VI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz
    przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

5. Informacja na temat przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Grajewo na
    kadencję 2019-2024.

6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2018 roku – zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie
    w oparciu o informacje:

    a/ Prokuratora Rejonowego w Grajewie,

    b/ Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

    c/ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
    przez gminę Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
    z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego części wsi Kacprowo i Ruda, gmina Grajewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
      społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na
      dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację
      zadania inwestycyjnego pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 B na odcinku Wierzbowo
      - Boczki-Świdrowo”.

15. Sprawozdanie Wójta Gminy Grajewo z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Grajewo
      z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy
      z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

16. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w IV kwartale 2018 roku
      oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Grajewo
2019-05-22 09:48 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.