Ludzie przyjaźni naturze

Umowa na przebudowę drogi w Modzelach podpisana

Foto wiadomości 1

 

        W dniu 06.06.2018 r., Gmina Grajewo podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w miejscowości Modzele.” Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym z dnia 07.05.2018r., zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.       

        Całkowita wartość zadania zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty to kwota: 886 017,15 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 531 030,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz  uzupełnieniu poboczy. Przebudowa drogi będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 0,81 km i szerokość od 5 m do 6 m .  

        Termin realizacji inwestycji  według umowy z wykonawcą - 12.10.2018 r.

 

DATA PUBLIKACJI: 2018-06-12 08:44 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj