Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pt, 17 sierpnia 2018
Imieniny: Jacka i Mirona
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie  ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 67  o powierzchni 2,0200 ha położoną na terenie wsi Łękowo. Działka Nr 67 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo natomiast jest ostateczna decyzja  Wójta  Gminy Grajewo R-RG.6730.27.2012 a dnia 05.07.2012  o warunkach zabudowy przeznaczająca całą nieruchomość   na cele inne niż rolne, tj. na obiekty  infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki : budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy do 1,5 MW.

Opis nieruchomości:

-RV  - 0,1253 ha

- N    - 1,8947 ha

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G 00021444/2.

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 67  wynosi  50.000,00 zł plus 23 % VAT tj. 61.500,00 zł, wadium  6.150,00  zł.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2018 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,

- w przypadku osób prawnych  - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy,

Uczestnicy biorący udział  w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział  w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 29.06.2018 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  /decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy/ z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „Wadium na  działkę Nr  67 w Łękowie”.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Łękowo   oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w  BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 273 01 41.

 

 

W ó j t

mgr inż. Stanisław Szleter

2018-05-30 10:16 Opublikował: Michał Mikołajski