Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 20 listopada 2017
Imieniny: Feliksa i Anatola
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Konsultacje zmiany miejscowego planu

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Grajewo 


Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

w Gminie Grajewo

 


I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Popowo, gmina Grajewo (Uchwała nr 88/XIV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo.)

 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.gminagrajewo.pl

 

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: 3 listopada 2016 r. – 31 marca 2017 r.
  2. Cele konsultacji: wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu; dotarcie do użytkowników terenu z informacją o możliwości partycypacji w procesie planistycznym; wprowadzenie pożądanego ładu w przestrzeni objętej zmianami.

 

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu /imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

Prośba o wprowadzenie w projekcie zmiany MPZP wsi Popowo informacji o nowo ustalonym ciągu drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk-Knyszyn, która może mieć znaczący wpływ na decyzje związane z zagospodarowaniem niektórych terenów gminy Grajewo, w szczególności leżących po zachodniej, południowej i południowo-wschodniej stronie miasta Grajewo

Wstępnie uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu.

2.

Mieszkaniec wsi Popowo

Działka nr 95 – Popowo przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

3.

Grupa I warsztatowa ( przedstawiciele Urzędu, przedsiębiorcy, radni) i Grupa II warsztatowa ( mieszkańcy Popowa z sołtysem)

Przekształcenie działek/ przesunięcie granic dla zabudowy zagrodowej (przede wszystkim „teren do rowu melioracyjnego”, „teren po mleczarni”)

Zaprojektowanie i zdobycie finansowania dla realizacji projektu ścieżki rowerowej Popowo- Grajewo. Współpraca w tym zakresie z miastem Grajewo. Uzasadnieniem dla powstania ścieżki jest ułatwienie mieszkańcom Popowa docierania do pracy/ po zakupy w Grajewie, mieszkańcom Grajewa umożliwienie rekreacji, otwarcie bramy do parku, turystom/ rowerzystom poszerzenie traktów komunikacyjnych.

Opracowanie oferty świetlicy, uwzględnienie w szerszym zakresie funkcji integracyjnej i propagowania kultury, aktywizowania społeczności lokalnej.

 

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

 

 

Nastąpi uwzględnienie w dalszej perspektywie; obecnie teren ten występuje poza obszarem konsultowanego terenu

 

 

 

Poddano rozważeniu i uwzględnieniu

 

4.

Grupa I warsztatowa pracownicy urzędu

 

Przeznaczenie terenu objętego konsultacjami: zabudowa zagrodowa oraz tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

5.

Grupa II warsztatowa- Mieszkańcy wsi Popowo

 

Nie wnoszą uwag i akceptują propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

6.

Grupa III warsztatowa – przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Nie wnoszą uwag i akceptują propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej oraz z terenu parkingu publicznego na tereny usługowo-mieszkaniowe

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

7.

Grupa IV warsztatowa – Mieszkańcy wsi Popowo

Mieszkańcy akceptują propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

8.

Grupa V warsztatowa - Radni

Nie wnoszą uwag i akceptują propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej oraz z terenu parkingu publicznego na tereny usługowo-mieszkaniowe

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

9.

Właściciel działki nr 106, 107 i 108 w Popowie

Działki nr 106, 107, 108 we wsi Popowo – działki budowlane

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

10.

Mieszkaniec wsi Popowo

Działka nr 114 we wsi Popowo – odrolnienie działki

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

11.

Mieszkaniec wsi Popowo

Działki nr 99, 97 we wsi Popowo – odrolnienie działki

Uwzględniono i przekazano do dalszych prac nad projektem planu

12.

Mieszkaniec wsi Popowo

Działka nr 110 we wsi Popowo – brak uwag

-

13.

Mieszkaniec wsi Popowo

Działka nr 21 Popowo – z rolnej na budowlaną bez ograniczeń; działka nr 17 Popowo – część z rolnej na budowlaną bez ograniczeń gdyż działka nr 21 nie posiada prawnego dojazdu

Nie uwzględniono; obecnie działki te występują poza obszarem konsultowanego terenu


data: 13 Kwietnia 2017

 

Dokument do pobrania po kliknięciu >>TUTAJ<<

 

11 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo odbył się kolejny warsztat konsultacyjny z użyciem map dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Popowo. Warsztat miał na celu wprowadzenie propozycji przez uczestników własnych wizji zmiany zagospodarowania terenu. Podczas zajęć w grupach na arkuszach mapy interesariusze wprowadzili własne propozycje zagospodarowania terenu objętego konsultacjami.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Grajewo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, interesariusze w tym mieszkańcy wsi Popowo, radni, sołtysi, przedsiębiorcy. W trakcie spotkania prezentowana była dokumentacja fotograficzna terenu wsi Popowo. Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwali mediatorzy oraz architekt.

14 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo odbył się pierwszy warsztat konsultacyjny pn. planowanie partycypacyjne dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Popowo. Warsztat miał na celu próbę opracowania nowej koncepcji zagospodarowania w/w obszaru z zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu. Podczas zajęć w grupach dokonano oceny potencjału wsi Popowo z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i oczekiwań wśród mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli Jerzy Talaga (autor planu), Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Grajewo, interesariusze w tym mieszkańcy wsi Popowo, radni, sołtysi, przedsiębiorcy.

Prezentację walorów wsi Popowo i okolic przedstawił dr Mirosław Stepaniuk ze Stowarzyszenia Dziedzictwa Podlasia. W trakcie prezentowane były zdjęcia okolic Popowa.

Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwali mediatorzy Pani Ewa Jasińska i Pani Agnieszka Olender.

Kolejny warsztat konsultacyjny odbędą się 11 marca 2017 r. w godz. 10 -14 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo

Serdecznie zapraszamy.

 

 


Aktualizacja: Raport z indywidualnych Konsultacji Społecznych (IPK) w Gminie Grajewo jest do pobrania w formie załącznika pdf po kliknięciu >>tutaj<<

Wójt Gminy Grajewo

zaprasza do udziału w konsultacjach

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie wsi Popowo

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do:

  • analizy dokumentacji fotograficznej,
  • wysłuchania opinii eksperta i wnoszenia swoich propozycji,
  • aktywnego udziału w warsztatach, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu gminy Grajewo w dniach:

a) 14 stycznia 2017 r.

b) 11 marca 2017 r.

  • zapoznania się z materiałami, składania wniosków, uwag oraz wyrażania opinii za pomocą narzędzia pn. mapy interaktywne na portalu GIS Podlaskie
  • zapisania się do SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS w celu otrzymywania informacji o konsultowanym dokumencie, dostępnym na stronie www.gminagrajewo.pl

 

Interaktywne narzędzie do konsultacji społecznych znajduję się na stronie geoportal.wrotapodlasia.pl -> zakładka Planowanie przestrzenne ->Konsultacje społeczne -> Gmina Grajewo

 

Informacje o konsultacjach są dostępne na stronie: www.gminagrajewo.pl
lub u koordynatora procesu - P. Agnieszki Biadun: tel. (86)273 01 41,
e-mail: abiadun@uggrajewo.pl

 

 

 


POBIERZ FORMULARZ KONSULTACYJNY

2017-03-07 08:02 Opublikował: Rafał Jankowski