Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: cz, 19 lipca 2018
Imieniny: Wincentego i Wodzisława
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Program Rodzina 500+

PROGRAM RODZINA 500+

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz.U. z 2016 r. poz. 195/ (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195) informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie będzie realizatorem świadczenia wychowawczego.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – PODSTAWOWE DOKUMENTY

            W nawiązaniu do opublikowania w/w ustawy, informujemy jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu w tym:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części bądź całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów – przedstawia zaświadczenie o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dokument wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


INFORMACJE ZAWARTE W POWYŻSZYCH DOKUMENTACH MUSZĄ DOTYCZYĆ ROKU 2014.

Wnioski na uzyskanie świadczenia wychowawczego można składać
od dnia
1 kwietnia 2016 roku
w  pokoju  Nr 7 w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW GRAJEWIE,
ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

 

Załączniki:

 

PROGRAM RODZINA 500+
2016-03-25 09:24 Opublikował: Jacek Szeszko