Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 20 sierpnia 2018
Imieniny: Bernarda i Sobiesława
Strona główna » Inicjatywy » Projekty

Projekt "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie"

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Inwestycja „Budowy Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie” przewidziana została w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Grajewo na lata 2008 – 2013” (tabela 41, s. 70, zadanie nr 22), przyjętym przez Radę Gminy Grajewo Uchwałą Nr 95/XVI/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku.

Projekt jest również zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a także dokumentami strategicznymi krajowymi i wspólnotowymi.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowy Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie” ze środków dotacji rozwojowej w ramach osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji złożony został w dniu 29 maja 2008 roku w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Dnia 13 stycznia 2009 roku Gmina Grajewo otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (znak RPO.VI.0191-57-2/08/09) z informacją, iż wniosek o dofinansowanie projektu zarejestrowany został pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-007/08, który w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 78 pkt., co stanowi 78% i zajął 9 miejsce na liście rankingowej.

19 stycznia 2009 roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku poinformował Gminę Grajewo, że wniosek o dofinansowanie „Budowy Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie” Uchwałą Nr 140/2016/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku został wybrany do dofinansowania.

26 stycznia 2009 roku Gmina Grajewo ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy sali sportowej z terminem składania ofert do 9 marca 2009 roku.

Duże zainteresowanie firm budowlanych (wpłynęło 13 ofert) pozwoliło wybrać najkorzystniejszą ofertę cenową, którą złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „GENO” Andrzej Gieniusz, 16-100 Sokółka, ul. Witosa 135. Oferta opiewała na kwotę 1.696.592,76 złotych. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu 23 marca 2009 roku.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się w dniu 3 kwietnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2009 roku. Tego samego dnia Gmina Grajewo podpisała również umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Budowa Sali Sportowej w Białaszewie była jedną z ważniejszych inwestycji Gminy Grajewo z zakresu edukacji Jest to nowoczesny obiekt o wymiarach 27,5 m x 21,46 m wraz z zapleczem: szatnie, natryski, trybuny dla kibiców na 132 miejsca siedzące wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją kotłowni.

W dniu 28 maja 2010 roku podczas Uroczystego otwarcia Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie połączonej z obchodami XX-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Stanisław Szleter - Wójt Gminy Grajewo wręczył pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za pomoc i zaangażowanie w realizacji projektu następującym osobom:
- Panu Mieczysławowi Bagińskiemu – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- Panu Jarosławowi Zygmuntowi Dworzańskiemu – Marszałkowi Województwa Podlaskiego,
- Panu Ignacemu Jasionowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego,
- Panu Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko – Członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego,
- Panu Jackowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego,
- Panu Andrzejowi Gieniuszowi – Właścicielowi PPUH „GENO” w Sokółce,
- Panu Janowi Glińskiemu – Dyrektorowi PPUH „GENO” w Sokółce,
- Panu Adamowi Narbuttowi – Kierownikowi budowy,
- Pani Janinie Wysockiej – Inspektorowi nadzoru ds. budowlanych,
- Panu Stanisławowi Jamiołkowskiemu – Inspektorowi nadzoru ds. sanitarnych,
- Panu Zenonowi Szulc – Inspektorowi nadzoru ds. elektrycznych,
- Pani Małgorzacie Rogowskiej – Architektowi, wykonawcy dokumentacji projektowej,
- Panu Mirosławowi Lasota – Inspektorowi Urzędu Gminy Grajewo,
- Pani Halinie Szklarzewskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaszewie,
- Panu Andrzejowi Szklarzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy Grajewo.

Z obiektu korzysta 114 uczniów biorących udział w zajęciach sportowych w czasie godzin lekcyjnych jak i w ramach zajęć dodatkowych

Obiekt doposażony został w dobrej jakości sprzęt sportowy, m.in. w drabinki gimnastyczne, zestawy do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), elektroniczną tablicę wyników, piłkochwyty na ściany szczytowe, płotki treningowe, znaczniki, skakanki, hula hop, piłki lekarskie, materace gimnastyczne, odskocznię, skrzynię gimnastyczną, ławeczki.

Cel realizacji projektu – wzmocnienie placówki edukacyjnej i przygotowanie jej do pełnienia znaczącej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej sprzyjającej poprawie jakości kształcenia i wzrostowi poziomu wykształcenia mieszkańców Województwa Podlaskiego oraz poprawie dostępu do edukacji.

Wyposażenie i dostępność do sali pozwoli na skorygowanie lub zapobieżenie pogłębianiu się wad postawy poprzez ćwiczenia. Nowy obiekt zwiększy komfort prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
W wyniku realizacji projektu uruchomione zostały w szkole trzy sekcje: siatkówki, koszykówki i piłki halowej. Ponadto w planach są zajęcia pozalekcyjne:
- gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna skierowana do uczniów z wadami postawy i uczniów niepełnosprawnych,
- Rozwijanie Świadomości Ciała, Kontaktu i Komunikacji wg programów
M. i Ch. Knillów,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2009 roku.

W dniu 12 lutego 2010 roku Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych związanych z budową Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie.
Inwestor – Gmina Grajewo w dniu 16 lutego powołała komisję odbioru końcowego z terminem odbioru na dzień 26 lutego 2010 roku.

Komisja podczas odbioru nie stwierdziła usterek, odstępstw i rozbieżności z dokumentacją projektową.
Decyzją SIO-7353-6/2/10 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Parametry techniczne Sali Sportowej w Białaszewie:
- powierzchnia zabudowy – 593,29m2,
- powierzchnia użytkowa obiektu – 852,71 m2,
- kubatura obiektu – 6968,94 m3,
- sala sportowa – arena o powierzchni – 373,99 m2,
- widownia – 132 osoby na antresoli.

2012-08-23 07:47 Opublikował: Jacek Szeszko