Ludzie przyjaźni naturze

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 2, 19-200 Grajewo.

2. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białaszewie został powołany Inspektor Danych Osobowych Pani Ewelina Ajdyn i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: spbialaszewo@uggrajewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, 2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażoną w trybie  art. 6 pkt 1. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Posiada Pani/Pan prawo: 1) dostępu do treści swoich danych, 2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 3) żądania usunięcia danych, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, 6) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-10 14:19 | OPUBLIKOWAŁ: Katarzyna Grabowska
Drukuj