Ludzie przyjaźni naturze

Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informator o możliwościach pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem narkomani.

Jeżeli alkoholizm, problem narkomanii jest problemem w Twoim domu lub dotyczy bezpośrednio Ciebie sięgnij po ten informator!!!

Alkoholizm jest chorobą. Alkoholik to człowiek chory. Jego zachowanie nie wynika z jego wyboru. To ta substancja chemiczna w jego organizmie dyktuje mu owo zachowanie. To nie jest jego wybór. Przyjmowanie tej substancji nie jest jego wyborem. Nie jest tez oznaka, niskiego morale! Alkoholik czuje przymus, nad którym nie panuje. Nikt nie postanawia zostać alkoholikiem. Ktoś może postanowić wypić ,,kieliszek". Jeżeli ten ktoś nie jest alkoholikiem, po pierwszym kieliszku ma jeszcze wybór. Wypić czy nie wypić następny? Alkoholik nie ma takiego wyboru. Po pierwszym kieliszku zaczyna się przymus i choć alkoholik może niekiedy kontrolować swoje picie, ostatecznie zwycięży przymus. Alkoholik będzie pil do momentu, gdy już nie więcej nie zdoła wypić. Jest to choroba postępująca. Staje się coraz niebezpieczniejsza w kolejnych etapach. Jest to choroba śmiertelna. Można ją zahamować, ale nie można się jej pozbyć. Jedynym ratunkiem dla osoby uzależnionej jest całkowita abstynencja.
Jeżeli z powodu nadużywania alkoholu przez osobę z Twojej rodziny odczuwasz: lęk, bezsilność, wstyd, brak bezpieczeństwa oraz poczucie krzywdy, spójrz prawdzie w oczy. TAK! To jest ciężka choroba, nie ma co się oszukiwać: wszyscy, nawet dzieci powinny mieć świadomość co naprawdę dzieje się w rodzinie. Sprawą decydującą i najtrudniejszą jest zrozumienie i zaakceptowanie swojej bezsilności wobec picia ,,SWOJEGO" alkoholika. Trzeba zrozumieć, ze jest to choroba i powiedzieć sobie, ze nie jestem w stanie wyleczyć go z tej choroby oraz, ze mam prawo ratować siebie i swoje własne życie. Trzeba pozwolić, by alkoholik spotkał się bezpośrednio ze wszystkimi skutkami swego picia i ewentualnie wskazać mu drogę do placówki odwykowej.

Nie próbuj samodzielnie wyleczyć alkoholika - spróbuj raczej:
- nie ukrywać butelek, nie wylewać alkoholu
- nie brać odpowiedzialności za alkoholika
- nie osłaniał alkoholika, nie ukrywać szkód i wybryków
- nie pić alkoholu razem z alkoholikiem
- nie domagać się i nie akceptować nierealistycznych obietnic dotyczących zaprzestania lub ograniczenia picia
- nie posługiwać się dziećmi do wywierania wpływu na alkoholika

MASZ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POMOCY!
Podmioty oferujące różne formy pomocy dla osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, z problemem narkomanii oraz członkom ich rodzin:

Grajewski Klub ,,Zdrowie i Trzeźwość"
Punkt konsultacyjny dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Grajewo, ul. Konstytucji 3-go Maja 2B, tel. 86 272 63 68
Godziny otwarcia: poniedziałek – sobota 8.00 – 15.00

Cele istnienia Grajewskiego Klubu:
- szerzenie idei trzeźwego życia w różnych środowiskach ludzi na terenie i miasta i gminy,
- informowanie o chorobie alkoholowej wśród ludzi uzależnionych,
- akcja profilaktyczna wśród młodzieży z rodzin alkoholowych i młodzieży w szkołach miasta i gminy,
- utrzymanie trzeźwości wśród ludzi, którzy zerwali z uzależnieniem stworzenie ,,bezpiecznego miejsca" dla ludzi nie mogących odnaleźć się w środowisku i pomoc zintegrowaniu się z otoczeniem.

Mityngi Anonimowych Alkoholików
Mitingi AA; czwartek, niedziela godz. 17.30.

Proponowany przez Wspólnotę AA program zdrowienia opiera się na Dwunastu Krokach AA i na Dwunastu Tradycjach AA. Program AA, ze względu na swoją wysoką skuteczność i sposób na trzeźwe życie, uważany jest za wielką szansę dla ludzi uzależnionych od alkoholu. Elementy AA zadomowiły się na stałe w systemach lecznictwa odwykowego na całym świecie, w tym również w Polsce.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Grajewo, ul. Komunalna 6 , tel. 86 272 30 00

Na wniosek w/w komisji Sąd wszczyna postępowanie o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do osoby, która w sposób patologiczny nadużywa alkoholu. Komisje rozpatrują wnioski dotyczące osób nadużywających alkoholu, zajmują się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzaniem rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin, w miarę możliwości starają. się udzielać pomocy tym rodzinom. Uprawnionymi do składania wniosków do Komisji są: najbliższa rodzina, policja, zakład pracy, organizacje społeczne, prokurator, szkoła, osoby wspólnie zamieszkujące z uzależnionym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grajewo, ul. Komunalna 6, tel. 86 272 30 00

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:
- pomoc finansową. na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
- pomoc finansową na zakup leków, artykułów sanitarnych,
- schronienie, posiłek, odzież ,
- usługi opiekuńcze,
- poradnictwo,
- zasiłki: stały, stały wyrównawczy, okresowy, gwarantowany zasiłek okresowy, celowy itp.,
- rentę socjalną.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Sąd Rejonowy w Grajewie
Grajewo, ul. Kolejowa 1, tel. 86 272 25 25

Wydział cywilny prowadzi sprawy:
- ubezwłasnowolnienia osoby nadużywającej alkoholu,
- wyłączenia przedmiotów niezbędnych spod egzekucji,
- zniesienia wspólności majątkowej.

Wydział Rodzinny i Nieletnich prowadzi sprawy:
- zobowiązania do leczenia (po skierowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- podział majątku i zniesienie wspólności majątkowej,
- wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku od rąk niepijącego współmałżonka,
- wnioski o skontrolowanie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz wnioski o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Prokuratura Rejonowa w Grajewie
Grajewo, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 86 272 31 03

Można zgłaszać się w sprawach:
- zaniedbywania obowiązków wychowawczych wobec dzieci przez osobę nadużywającą alkoholu,
- znęcania się fizycznego i moralnego nad członkami rodziny,
- demoralizacji nieletnich (rozpijanie, używanie wulgarnych słów, czyny nierządne itp.),
- kradzieży rzeczy wspólnych (wynoszenie z domu rzeczy celem uzyskania środków na alkohol) oraz niszczenie.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Grajewo, ul. Wojska Polskiego 72, tel. 86 272 22 21, www.grajewo.policja.gov.pl

Wydział prewencji podejmuje zadania w zakresie:
- interwencji w przypadku awantur, bijatyk itp. urządzanych pod wpływem alkoholu,
- czynności dochodzeniowe w przypadku przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu lub wiążące się z nadużywaniem alkoholu,
- prowadzenia nadzoru nad nieletnimi sprawcami i zagrożonymi rodzinami,
- profilaktyki wśród młodzieży i rodzin zagrożonych alkoholizmem i niedostosowaniem społecznym,
- prowadzenia nadzoru nad nieletnimi sprawcami i zagrożonymi rodzinami,
- analizowania stanu zagrożenia i podejmowanie przedsięwzięć zapobiegawczych,
- działania na rzecz ochrony interesów dziecka i rodziny.

Dzielnicowy Gminy Grajewo
Telefon do Zespołu Dzielnicowych KPP Grajewo 86 273 02 53

Telefony alarmowe 997, 112

DATA PUBLIKACJI: 2013-05-16 12:41 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj